ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ КЪМ АУ

Акредитирания лабораторен комплекс за изпитване на АУ – Пловдив извършва вземане на растителен материал, почвени проби, подобрители на почви за изследване. Предлага анализ на торове, вода, отпадъци, плодове и зеленчуци с гарантирано качество на достъпни цени.

Рейтинг 5
ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ КЪМ АУ - Infocall.bg
ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ КЪМ АУ - Infocall.bg
град Пловдив
Бул. Менделеев №12
За нас

Лабораторен комплекс за изпитване в Пловдив

В Акредитирания лабораторен комплекс за изпитване на АУ – Пловдив се извършват анализи в съответствие с БДС EN ISO 17025/2006, както следва:

 • води - питейни, повърхностни, подпочвени и отпадни за съдържание на неорганични компоненти, мазнини и нефтопродукти, тежки метали;
 • почви – за съдържание на азот, фосфор, калий, хумус, рН, тежки метали, макро- и микроелементи;
 • подобрители на почви;
 • селскостопанска продукция и продукти от хранително – вкусовата промишленост за съдържание на тежки метали;
 • минерални торове;
 • фуражи – комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях;
 • плодове, зеленчуци и продукти от тях. Консерви (стерилизирани) – плодови, зеленчукови;
 • консерви – месни, месо - растителни, рибни и др., приготвени с продукти от животински произход;
 • зърно от житни култури и продукти от преработката на зърно;
 • хляб и хлебни изделия;
 • маслодайни семена;
 • отпадъци.

Автор:

Лабораторен комплекс за изпитване в Пловдив - ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ КЪМ АУ

Състав на АКРЕДИТИРАН ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ

Състав на АКРЕДИТИРАН ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ

Директор:

 • Проф. д.н. Красимир Иванов

Заместник-Директор, Отговорник по Качеството и Ръководител секция “ХИМИ”:

 • Д-р Александър Пелтеков

Състав:

 • Проф. д-р Виолина Ризова – изпитвател, ръководител секция “ICP”;
 • Доц. д-р Стефан Кръстев – изпитвател;
 • Д-р Денка Костова – изпитвател;
 • Инж. хим. Мариана Цветкова– изпитвател;
 • Инж. техн. Даниела Мазнева – изпитвател;
 • Хим. Минка Златанова – изпитвател;
 • Хим. техн. Пенка Вранчилска – изпитвател.

Автор:

Обща оферта на услугите на лабораторния комплекс

Извършва изпитване на:


№ по ред Наименование на изпитваните продукти Вид на изпитване/ характеристика Методи за изпитване (стандарт/валидиран метод)
1 2 3 4
1. Плодове, зеленчуци и продукти от тях.
Консерви плодови и зеленчукови стерилизирани
Определяне на олово, кадмий, цинк, мед, желязо, хром БДС EN 14082
Захари БДС 7169
Витамин С БДС 11812
Na, K, Ca, Mg БДС EN 1134
2. Консерви месни, месо- растителни, рибни и др., приготвени с продукти от животински произход Протеин/белтък/ по Келдал БДС 15438
Определяне на олово, кадмий, цинк, мед, желязо, хром БДС EN 14082
3. Зърно от житни култури и продукти от преработката на зърно Влага БДС ISO 711
Обща пепел ISO 2171
Протеин БДС 13490
Сурова целулоза БДС ISO 5498
Определяне на олово, кадмий, цинк, мед, желязо, хром БДС EN 140 82
4. Хляб и хлебни изделия Мазнини БДС 3412, т.3.7.4
Киселинност по Нойман БДС 3412, т.3.3
Натриев хлорид БДС 3412, т.3.4
Определяне на олово, кадмий, цинк, мед, желязо, хром БДС EN 14082
5. Маслодайни семена Влага и летливи вещества БДС EN ISO 665
Маслeно съдържание БДС EN ISO 659
6. Води  за питейно- битови цели(1); Подземни води(2); Течащи повърхностни води(3);
Отпадъчни води (4)
pH БДС 3424 (1)
БДС 17.1.4.27
(2,3,4)
Електропроводимост БДС EN 27888
Суспендирани вещества БДС EN 872 (1,3,4)
Сух остатък БДС 3546 (1)
    Общ сух остатък, неразтворени и разтворени вещества БДС 17.1.4.04 (2,3,4)
Перманганатна окисляемост БДС 3413 (1)
Амоняк БДС ISO 7150-1(1,3,4)
ВВЛМ 002
Нитрати БДС ISO 7890-3 (1,3)
ВВЛМ 003
Нитрити БДС ЕN 26777 (1,3,4)
ВВЛМ 004
Общ фосфор и ортофосфати БДС EN ISO 6878 ВВЛМ 005
Хлориди БДС 3414 (1)
БДС 17.1.4.24 (2,3,4)
Сулфати БДС 3588 (1)
EPA 375.4 (1,3,4)
БДС 17.1.4.03 (2,3,4)
Натрий БДС ISO 9964-1 (1,3)
Калий ISO 9964-2 (1,3)
Калций БДС ISO 6058 (1,2,3)
БДС ЕN ISO 7980 (1)
Магнезий БДС ЕN ISO 7980 (1,3)
Обща твърдост БДС 3775 (1)
Обща и съставна алкалност БДС EN ISO 9963-1
Манган, желязо, мед, цинк, кадмий и олово БДС 16777
Мед, цинк, кадмий, олово ISO 8288
Химична потребност от кислород (ХПК) ВВЛМ 006 (4)
ВВЛМ 007 (4)
ВВЛМ 008 (4)
Биохимична потребност от кислород (БПК) БДС EN 1899-1 (4)
БДС EN 1899-2 (4)
Азот по Kjeldhal БДС EN 25663 (4)
Феноли/ Фенолен индекс ВВЛМ 009 (4)
Мазнини ЕРА 1664 (4)
Арсен, барий, бисмут, бор, кадмий, калций, хром, кобалт, мед, желязо, олово, магнезий, манган, молибден, никел, калий, селен, натрий, цинк БДС ЕN ISO 11885
7. Почви рН БДС ISO 10390
Специфична елeктропроводимост БДС ISO 11265
Сухо вещество  и влага ISO 11465
Вредна киселинност БДС 17.4.4.07
Органичен въглерод. Хумус БДС ISO 14235
Общ азот БДС ISO 11261
    Подвижен фосфор БДС 11263
ГОСТ 26209
Карбонати БДС EN ISO 10693
Калций и магнезий ГОСТ 27753.9
Сулфати БДС ISO 11048
Олово БДС 17.4.4.02
Мед БДС 17.4.4.03
Кадмий БДС 17.4.4.04
Цинк БДС 17.4.4.05
Кадмий, хром, мед, олово, манган и цинк ISO 11047
Подвижен калий ГОСТ 26209
Подвижен азот ISO / TS 14256-1
Хлориди БДС 11301
Нефтопродукти/тотално съдържание на нелетливи и полулетливи/ АSTM D 5369
Арсен, барий, бисмут, бор, кадмий, калций, хром, кобалт, мед, желязо, олово, магнезий, манган, молибден, никел, калий, селен, натрий, цинк ISO 22036
8. Подобрители на почви pH БДС ЕN 13037
Електропроводимост БДС EN 13038
Сухо вещество и влага БДС ЕN 13040
Органични вещества БДС EN 13039
Пепел БДС EN 13039
Кадмий, хром, мед, олово, манган, цинк, фосфор, калий, калций, магнезий, натрий, желязо БДС EN 13650
Общ азот БДС EN 13654-1
Водоразтворими хранителни вещества и елементи:
N-нитратен, N-амонячен, фосфор, калий, калций, магнезий, мед, желязо, манган, цинк, натрий
БДС EN 13652
Арсен, барий, бисмут, бор, кадмий, калций, хром, кобалт, мед, желязо, олово, магнезий, манган, молибден, никел, калий, селен, натрий,  цинк СД CEN/TS 16170
9. Минерални торове Общ азот БДС EN 15750
Амонячен азот БДС ISO 5314
10. Отпадъци pH БДС EN 16192
Електропроводимост БДС EN 27888
Общи въглеводороди БДС EN 14345
    Фосфор, кадмий, мед, олово, манган, цинк, желязо, хром, калций, магнезий, натрий, калий БДС EN 13657
БДС EN 16192
Арсен, барий, бисмут, бор, кадмий, калций, хром, кобалт, мед, желязо, олово, магнезий, манган, молибден, никел, калий, селен, натрий, цинк СД CEN/TS 16170
11. Фуражи комбинирани, белтъчни концентрати и суровини за тях Влага БДС 11374, т.4.1
Суров протеин БДС 11374, т.4.2
Сурови мазнини БДС 11374, т.4.4
Сурова пепел БДС 11374, т.4.5
Фосфор БДС 11374, т.4.11.4
Калций и магнезий БДС 11374, т.4.11.3
Cu, Fe, Mn, Zn, Pb БДС 11374, т.4.14
Сурова целулоза БДС 11374, т.4.3

Автор:

Обща оферта на услугите на лабораторния комплекс - ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ КЪМ АУ
Обща оферта на услугите на лабораторния комплекс - ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ КЪМ АУ - изображение 1Обща оферта на услугите на лабораторния комплекс - ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС ЗА ИЗПИТВАНЕ КЪМ АУ - изображение 2
Ключови думи: лабораторен комплекс изпитване Пловдив, акредитирания лабораторен комплекс Пловдив, цени изследване растителен материал Пловдив, цени анализ растителен материал Пловдив, цени вземане почвени проби Пловдив, цени изпитване почвени проби Пловдив, цени анализ почвени проби Пловдив, цени изпитване подобрители почви Пловдив, цени анализ подобрители почви Пловдив, цени вземане проби вода Пловдив, цени анализ вода Пловдив, изпитване растителен материал Пловдив, изпитване почвени проби Пловдив, изпитване подобрители почви Пловдив, изпитване торове Пловдив, изпитване вода Пловдив
Етикети: Институт, Лаборатории за изпитване
Тази страница е посетена 2418 пъти.
Общо посещение на профила: 4364.
Телефонен номер е поискан 28 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка
Код за сигурност
Не се чете? Смени текста.
Back to top