Горско стопанство - Велинград

Категория "Горско стопанство - Велинград". Информация за фирмите предлагащи подобни oбекти, описание, данни за връзка, телефони и адреси в цяла България. Прочети още
Горското стопанство е отрасъл от икономиката, имащ за цел да стопанисва една част от природните ресурси, а именно - горите.
Ползването на горите от човека датира от дълбока древност, още от времето на неолита. Първоначално ползвана като място за лов, екстензивни пасища, впоследствие гората бива опожарявана или изкоренявана, за да може да се практикува върху освободената площ крайпътно земеделие, а в крайна сметка и уседнало земеделие. Продуктите, ползвани от горите, се разнообразяват - дърва за огрев (впоследствие дървени въглища), строителна дървесина, листников фураж, мъртва горска постилка, танини. Горите са място за паша и угояване на домашни животни.
С развитието на горското стопанство у нас са свързани отрасли като: производство на мляко и млечни продукти, стъкларство, корабостроене, морски и речен транспорт, кожарство, производство на сапун, бъчварство и лозарство, добив на стомана.
Горското стопанство е част от първичното производство на различни суровини. В днешно време не се ограничава до дървопроизводство, а предлага по-широк спектър от продукти и услуги: производство на недървесни горски продукти (билки, гъби, горски плодове), борба с ерозията и опустиняването, поддържане на горите, борба с природни бедствия, поддържане и възстановяване на местообитания на защитени и редки животински и растителни видове, поддържане на водоохранната функция на горите, поддържане на естетичната функция на горите.

Скрий
Back to top