ЧСИ кантори

Категория "ЧСИ кантори". Информация за фирмите предлагащи подобни oбекти, описание, данни за връзка, телефони и адреси в цяла България. Прочети още
Канторите на частните съдебни изпълнители обикновено се намират до сградата на съответния районен съд или в централната част на населените места. ЧСИ е лице, на което е възложена функцията от страна на държавата за принудително удовлетворяване и изпълнение на частни притежания.
Правното положение, правата и задълженията на ЧСИ се уреждат от Закона за частните съдебни изпълнители. Частният съдебен изпълнител е независимо лице, подчиняващо се само на ЗЧСИ.
Основното задължение на специализираните лица е да спазват професионална тайна. Функциите на ЧСИ могат да бъдат обобщени по следния начин: събиране на вземания на физически и юридически лица, събиране на публични вземания при възлагане от държавен орган, извършване на въводи в недвижими имоти, предаване на движими вещи, провеждане на изпълнителни действия срещу длъжник, налагане на запори върху имущество на длъжник, предаване на заложено имущество, извършване на продажба на заложено имущество по реда, описан в Закона за особените залози или по реда, описан в Гражданско процесуалния кодекс, запечатване на помещения, оборудване, превозни средства по реда, описан в Търговския закон.
Частният съдебен изпълнител може да получи правото да проучва имущественото състояние на длъжник, да извършва справки, да набавя необходими документи и книжа, да бъде пазач на описано имущество, да извършва посредничество за постигане на спогодба между две и повече страни по даден спор.

Скрий
Зареждане ...
Back to top