Изкупуване и прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения, данъчни и юридически проблеми - Investconsult Group ltd. ООД

Investconsult Group ltd. се занимава с изкупуване и прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения, данъчни и юридически проблеми в град Варна и цялата страна.

Investconsult Group ltd. ООД - Infocall.bg
Investconsult Group ltd. ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Изкупуване и прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения, данъчни и юридически проблеми

Покупко-продажба на фирми възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.

Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.

След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата със задължения от наши сътрудници и партньори, процедурата по прехвърляне на фирмата отнема един час.

Осигуряване на нов собственик на Вашата фирма, ново седалище и адрес за кореспонденция, извършване на пълна промяна на обстоятелствата.

Изкупуване и прехвърляне на Фирми ЕООД ООД.

Прехвърляне на дружествени дялове - Чл. 129. (1)(2) Търговски закон.

Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ - Чл. 130. Търговски закон.

Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Прехвърлянето на търговско дружество крие редица подводни камъни в осъществяване на процедурата. Нашият екип от професионалисти, е доказал своите качества в извършване на този тип процедури.

Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата.

Изготвяне и подаване на всички необходими документи в Търговския регистър, без риск от отказ.

Съпровождане до Нотариус, без излишно чакане.

400 лв. (вкл. Държавна такса, Нотариус, хонорар).

И всичко това с едно посещение в офиса ни!

Изкупуване и прехвърляне на фирми АД, ЕАД, ООД, ЕООД със задължения, данъчни и юридически проблеми - Investconsult Group ltd. ООД
Ключови думи за услугата: адвокат Варна, юридически услуги Варна, бизнес услуги Варна, финансови услуги Варна, купуване бизнес фирми Варна
Тази страница е посетена 220 пъти.
Общо посещение на профила: 1966.