Инвеститорски контрол в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД

Фирма Сидирама ООД в град София, кв. Бъкстон извършва за своите клиенти строителен и инвеститорски контрол.

Сидирама ООД - Infocall.bg
Сидирама ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Инвеститорски контрол в София-Бъкстон,Варна Бургас

Фирма Сидирама ООД в град София, кв. Бъкстон извършва за своите клиенти строителен и инвеститорски контрол. Инвеститорски контрол е услуга по упражняване на контрол върху постигнатите договорености между възложителя и участниците в строително-инвестиционния процес.

Сидирама ООД извършва следните дейности свързани с тази услуга:

 • участвува съвместно с инвеститора при изготвяне техническото задание за проектиране, както и да му съдействува във връзка с издаване разрешение за строителство на обекта;
 • участвува съвместно с инвеститора при приемането на изпълнените проектни работи по отделни етапи, като на всеки етап от проектирането има право да прегледа проектните работи и в срок от 7 работни дни от приемането им, с писмено възражение да върне тези от тях, които по негово мнение не са окомплектовани и не съответствуват на заданието или не отговарят на действуващите закони и нормативи;
 • проучва цената на строежа. Количествени и стойностни сметки;
 • осигурява и анализ на данни за бизнесплана на инвестиционното намерение;
 • участвува съвместно с инвеститора при избор на подизпълнители и доставчици на обекта;
 • контролира качеството на работа на Главния изпълнител при изпълнение на строително-монтажните работи на всеки етап от строителството без с това да пречи на производствената работа на последния;
 • следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на БДС и другите технически нормативни изисквания;
 • следи изпълнението на строително-монтажните работи да бъде в съответствие с работните проекти и двустранно подписаните количествени сметки;
 • одобрява съвместно с инвеститора предлаганите от фирмата — изпълнител на обекта, мостри на материалите, които подлежат на влагане в обекта;
 • измерва и приема само на действително извършените работи в съответствие с изискванията на проекта;
 • установява съответствието само на действително извършените работи с договорените единични цени;
 • установява съответствието само на действително извършените работи с графика на изпълнение;
 • удостоверява с подписа си в акт обр. 19 обема и стойността на извършените и приети от него СМР и доставки;
 • проверява в съответствие с удостоверяващите документи, качеството на доставените материали, конструкции и съоръжения, състоянието им на обекта и разрешава тяхното влагане при условие, че отговарят на съответните изисквания. В случай на констатирано отклонение от приетите стандарти спира тяхното влагане, както и изисква отстраняването им;
 • съдействува на фирмата - Гл. изпълнител за своевременното решаване на възникналите в процеса на строителството проблеми;
 • извършва контрол върху ценообразуването и цените на видовете СМР;
 • участвува в комисии по съставянето на необходимите актове за скрити работи, като изисква и участва при пробните изпитания преди тяхното закриване;
 • през периода на срока на строителството да организира комисия за появилите се скрити недостатъци, както и да предприема действия за тяхното отстраняване;
 • съдействува при оторизиране от инвеститора при издаването от ДНСК/РДНСК на разрешение за ползуване на обекта;
 • информира инвеститора своевременно за нередности, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичната работа от фирмата — главен изпълнител на СМР на обекта, като предлага мерки за отстраняване на същите;
 • съгласува влагането на материали и изделия, които не се произвеждат по БДС, и изисква, освен стандарта на страната производител да му се представят за утвърждаване мостри, които се съхраняват при него. В отделни случаи се предвиждат и еталонни изпълнения;
 • следи за изпълнение на строителството и при всяко спиране или забава не по негова инициатива, незабавно уведомява писмено инвеститора, като изказва и свои съображения и предложения;
 • изпълнявайки контролните си задължения може да издаде нареждане за спиране на отделни видове работи или на целия строеж, като незабавно уведомява за това инвеститора като се мотивира и изрази становището си относно влиянието на това спиране за изпълнение на междинните и крайни срокове за изпълнение на строежа;
 • организира всички процедури, свързани с предаването на инвеститора и въвеждането на обектите в експлоатация;
 • организира осъществяване на контрол по предаване и комплектовка на цялата екзекутивна документация;
 • създава организация и необходими документи по подготовката и направа на комплексните изпитания и 72 часови такива в експлоатационен режим, и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони;
 • създава организация на обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.

Сидирама ООД извършва своята дейност в градовете София, Варна, Бургас и крайбрежието.

Автор:

Инвеститорски контрол в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Сидирама ООД
Ключови думи за услугата: инвеститорски контрол София Бъкстон, инвеститорски контрол Варна, инвеститорски контрол Бургас
Тази страница е посетена 677 пъти.
Общо посещение на профила: 14748.
Телефонен номер е поискан 75 пъти.