Покана - Земеделска кооперация Бата

Земеделска кооперация Бата - Покана

Земеделска кооперация Бата - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Покана

ПОКАНА

 

УС на ЗК „Бата“ с.Бата общ. Поморие, на основание чл.27, ал. 1, т. 1 от Устава на ЗК „Бата“ и решение на УС на кооперацията от 29 март 2019г., свиква редовно годишно отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 20април 2019 г.(събота) от 8. 30 (9. 30) часа в залата на кооперацията. 

Дневен ред:

1. Избор председател на ОС, протоколчик и преброители на гласове.

Докладва:председател ЗК „Бата“.

2. Приемане и освобождаване на член-кооператори.

Докладва:председател ЗК „Бата“.

3. Отчетен доклад за дейността на УС на ЗК „Бата“ през периода 22.04.2018 г. – 20.04.2019 г.

Докладва: председател ЗК „Бата“.     

4. Приемане годишния финансов отчет на ЗК „Бата“ и одиторския доклад за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2018 год.

Докладват:гл. счетоводител на ЗК „Бата”;

независим одитор

5. Отчетен доклад за дейността на КС на ЗК „Бата“ през периода 22.04.2018 г. – 20.04.2019 г.

Докладва: председател КС.

6. Определяне на финансовия бюджет за КС презследващия отчетен период от 1 година.

Докладва: К. Николов – член на УС.

7. Определяне на фондове „Инвестиции” и „Резервен”.

Докладва:Кр. Колев – член на УС.

8. Избор на одитор за заверка на годишния финансов отчет.

Докладва:Кр. Колев – член на УС.

9. Вземане на решение за определяне стойността на наем земя за дкапрез 2019 г.

Докладва:К. Николов – член на УС.

10. Вземане на решения за упълномощаване на председателя и УС на ЗК „Бата”, относно кредити с Банки, ДФ “Земеделие“,Разплащателни агенции, юридически и физически лица, закупуване и наемане земеделска земя в землищата на с. Бата и с. Белодол, от юридически

лица, физически лица, придобиване нотариален акт за летището, кандидатстване по програми за развитие на селските райони и закупуване и продажба на недвижимо имущество.

Докладва: Кр. Колев – член на УС.

11. Определяне цени за продажба на недвижимо имущество, в т. ч. сгради и прилежащата им земя. Определяне максимални цени за закупуване на земеделска земя.

 Докладва: председател ЗК „Бата“.

12. Избор на председател, осем членове на УС и трима членове на КС – предложения, гласуване, обявяване на резултати.

За живеещите в гр. Бургас, гр. Поморие и гр. Айтос ще бъде осигурен транспорт в двете посоки. Автобусите ще тръгнат в 8,30 часа от:

- за гр. Бургас           - от спортна зала „Бойчо Брънзов”, ж. к. „Зорница”;

- за гр. Поморие        - от площада пред Община Поморие, втора спирка „Лазур”;

- за гр. Айтос            - от кафене „Мери”, до Автогара.

При липса на кворум в 8, 30 часа, събранието ще се проведе един час по-късно (9. 30 часа), независимо от броя на присъстващите член - кооператори, съгласно чл.28, ал.2 от Устава на ЗК „Бата“ на същото място , при същия дневен ред.

Управителен съвет на ЗК“Бата“

Автор:

Покана - Земеделска кооперация Бата
Ключови думи за продукта: покана
Общо посещение на профила: 8301.
Телефонен номер е поискан 216 пъти.