Областна дирекция Земеделие - Сливен

Областна Дирекция Земеделие Сливен реализира политиката на Министерството на земеделието и храните на Република България на територията на областта и предоставя административно обслужване на граждани.

Областна дирекция Земеделие - Сливен - Infocall.bg
Областна дирекция Земеделие - Сливен - Infocall.bg
Областна дирекция Земеделие - Сливен - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

ОД Земеделие Сливен

Областна Дирекция Земеделие Сливен е орган за административно обслужване на граждани и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните на Република България.

Дейността на ОД Земеделие е насочена към подпомагане дейността на МЗХ при реализирането на основните цели, заложени в държавната политика в областта на земеделието и горите.

С предоставяните административни услуги и тяхното подобряване се реализират и целите за област Сливен, заложени в Общата селскостопанска политика на ЕС.

При обслужването на граждани и реализирането на законово установените правомощия, ОД Земеделие Сливен се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност и отчетност.

На база тези принципи са определени Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.

Работата на ОД Земеделие Сливен се подпомага от дирекция АПФСДЧР и ГД Аграрно развитие.

Уеб сайт: www.mzh.government.bg/ODZ-Sliven/bg/Home.aspx 

Автор:

ОД Земеделие Сливен - Областна дирекция Земеделие - Сливен
ОД Земеделие Сливен - Областна дирекция Земеделие - Сливен - изображение 1ОД Земеделие Сливен - Областна дирекция Земеделие - Сливен - изображение 2ОД Земеделие Сливен - Областна дирекция Земеделие - Сливен - изображение 3ОД Земеделие Сливен - Областна дирекция Земеделие - Сливен - изображение 4

Дирекция АПФСДЧР

Към Областна дирекция Земеделие Сливен функционира дирекция Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси.

Дирекцията има следните определени от закона функции:

 • приема, регистрира и разпределя входящата служебна кореспонденция, извежда и изпраща изходящата кореспонденция;
 • предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките по реда на Закона за достъп до обществена информация;
 • систематизира и съхранява документи и материали в съответствие със Закона за Националния архивен фонд;
 • оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на областната дирекция, осъществява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната дирекция;
 • разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията;
 • образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки и удостоверения за служебен и трудов стаж;
 • разработва длъжностно и поименно разписание на длъжностите в администрацията и изготвя съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;
 • осъществява финансово-счетоводното обслужване на областната дирекция в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство и други нормативни актове;
 • подготвя предложения по проектобюджета и бюджета на областната дирекция, включително и за капиталови разходи;
 • извършва счетоводното отчитане на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;
 • изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и извънбюджетните сметки и фондове, годишен финансов отчет и баланс;
 • контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
 • отговаря за функционирането на системата за двойния подпис;
 • управлява имотите и вещите - държавна собственост, предоставени за нуждите на областната дирекция, води регистър за предоставените имоти - държавна собственост, и организира материално-техническото снабдяване;
 • обезпечава информационното обслужване на администрацията;
 • подпомага директора при изпълнение на правомощията му във връзка с управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
 • води регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
 • води регистър на постъпилите в областната дирекция сигнали за конфликт на интереси по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
 • води регистър на постъпилите сигнали за корупционни действия на служители на областната дирекция;
 • изпълнява и други функции и задачи, възложени от директора на областната дирекция.

Автор:

Дирекция АПФСДЧР - Областна дирекция Земеделие - Сливен

ГД Аграрно развитие

Към Областна дирекция Земеделие Сливен функционира ГД Аграрно развитие.

Функциите на Главна дирекция Аграрно развитие са:

 • подпомага директора при осъществяване на правомощията му;
 • създава и поддържа регистри, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели ( СИЗП ), и други регистри, необходими за дейността на министерството;
 • организира поддържането на данните в СИЗП в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място;
 • извършва регистрация в СИЗП на земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи за кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и мерки по ОСП на ЕС, и предава тези данни в електронен вид в Министерството на земеделието и храните за обобщаване и подаване в Държавен фонд Земеделие - Разплащателна агенция;
 • оказва съдействие на лицата, кандидатстващи по схемите и мерките за подпомагане в предвидените от закона случаи;
 • подпомага извършването на проверки на място, свързани с контрола по схемите и мерките за подпомагане;
 • изпълнява задълженията си като орган по поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба;
 • контролира дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост ( КВС );
 • предава данни и материали, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър ( АГКК );
 • събира данни за наблюдение и оценка за прилагане на мерките по ос 2 от ПРСР 2007 - 2013 г.;
 • подпомага земеделските производители, кандидатстващи по мерки от ос 1 на ПРСР, при изчисляване на икономическия размер на техните стопанства;
 • информира земеделските производители за предстоящи курсове за обучение и информационни дейности по мярка 111 от ПРСР и организира технически провеждането им;
 • осъществява контрол за съответствие на обявеното качество на пресни плодове и зеленчуци съобразно изискванията на Наредба 108 от 2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и ежемесечно представя в МЗХ информация за извършената контролна дейност;
 • участва в комисии за извършване на проверки по реда на Наредба 11 от 2007 г. за реда и условията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми;
 • контролира дейностите, свързани с окачествяването на яйца за консумация и птиче месо;
 • извършва проверки в кланиците съгласно изискванията на Наредба 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка на кланиците въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните;
 • участва в комисии, свързани с категоризация на млечни ферми, одобряване на изкупвачите на краве мляко и за профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне;
 • извършва проверки на място на регистрирани нови животновъдни обекти за добив на краве мляко или за ликвидирани съществуващи такива;
 • извършва регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици, зайци, племенни и репродуктивни пчелини;
 • съставя актове за извършени нарушения по Закона за пчеларството;
 • съставя актове за извършени нарушения по ЗОСИ;
 • води регистър на земеделските производители на територията на съответната област съгласно изискванията на Наредба 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители;
 • извършва проверки на място на регистрирани земеделски производители за удостоверяване верността на данните;
 • събира, обработва и изпраща в МЗХ данни за функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация ( СЗСИ );
 • събира, обработва и изпраща в МЗХ информация при провеждането на периодични и еднократни статистически изследвания в областта на земеделието, възложени от МЗХ;
 • провежда периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия;
 • извършва проверки и издава констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия;
 • събира, обработва и представя в МЗХ информация в областта на земеделието, необходима за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика и вземане на управленски решения;
 • участва в комисии по промяна на предназначението на земеделските земи;
 • предлага за включване в поименните списъци предложения за проектиране и изграждане на мелиоративни и противоерозионни обекти; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии;
 • участва в комисиите, свързани с определяне на обекти - мелиоративни и противоерозионни обекти; усвояване на нови земи, рекултивация на нарушени терени; подобряване на продуктивните качества на земите; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии, оценка на качеството и категориите на земите;
 • контролира качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите, свързани с дейността на дирекция Хидромелиорации в МЗХ;
 • предявява искания по отношение на земеделските земи от Държавния поземлен фонд ( ДПФ );
 • поддържа актуална база данни на КВС и регистрите към нея в цифров вид;
 • поддържа регистъра на трайно изоставените земеделски земи;
 • поддържа регистър на договорите за аренда по реда на Наредба 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии;
 • поддържа регистър на имотите с променено предназначение;
 • извършва промени в землищни граници в изпълнение на влезли в сила административни или съдебни решения;
 • провежда търгове за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните;
 • подготвя преписки за процедура по реда на ЗСПЗЗ и сключва договори за продажба или замяна на земи от ДПФ след издаване заповед на министъра на земеделието и храните;
 • организира и провежда процедурата за продажба на търг на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове по реда на Наредба 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове, като класирането се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните;
 • извършва дейностите по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за определяне на размера и местонахождението на земите от ДПФ за оземляване;
 • подготвя преписки за процедура по реда на ЗСПЗЗ за предоставяне на земеделски земи от ДПФ под наем и аренда без търг или конкурс след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните;
 • организира и провежда търгове за продажба на земите по реда на ППЗСПЗЗ;
 • извършва проверки за състоянието и ползването на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;
 • изготвя баланс на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;
 • бракува трайни насаждения с изтекъл срок на експлоатация, за което се съставят съответните протоколи;
 • оказва съдействие при бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на експлоатация, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения съгласно ППЗСПЗЗ;
 • подпомага дейността на дирекция Хидромелиорации в МЗХ при осъществяване на функциите й на територията на областта под методическото ръководство на дирекция Хидромелиорации в МЗХ;
 • провежда информационни срещи и кампании на територията на съответната област или община за информиране обществеността за политиката на МЗХ и за осъществяваните от него програми и дейности;
 • извършва проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица и изготвя отговори и ( или ) становища по тях;
 • осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата на МЗХ;
 • осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област;
 • изготвя отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието на територията на областта и прави конкретни предложения за развитие на отделните подотрасли.

Автор:

ГД Аграрно развитие - Областна дирекция Земеделие - Сливен
Ключови думи: ОД Земеделие Сливен, административно обслужване граждани Сливен, дирекция АПФСДЧР Сливен, ГД Аграрно развитие Сливен, Областна дирекция Земеделие Сливен
Етикети: Земеделие, Услуги администрация
Тази страница е посетена 4741 пъти.
Общо посещение на профила: 12984.
Телефонен номер е поискан 506 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка