Проект мениджмънт в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД

Фирма Сидирама ООД осъществява проект мениджмънт. Фирмата извършва своята дейност в градовете София, Варна, Бургас и крайбрежието.

Сидирама ООД - Infocall.bg
Сидирама ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Проект мениджмънт в София-Бъкстон,Варна Бургас

Фирма Сидирама ООД осъществява проект мениджмънт. Фирмата извършва своята дейност в градовете София, Варна, Бургас и крайбрежието. Проект мениджмънт включва управление на инвестиционни проекти.

Управлението на инвестиционните проекти са:

 • Фаза – 1 Прединвестиционни проучвания за имота и правилното му усвояване
 • Фаза – 2 Проектиране и одобряване на проекта
 • Фаза – 3 Финансиране на проекта
 • Фаза – 4 Реализация на проекта и въвеждане в експлоатация
 • Фаза – 5 Експлоатация през гаранционния период
Фаза 1 включва:
 • консултации при избор на подходящ за целите на Клиента имот;
 • предварителни проучвания на налични подземни и надземни комуникации към имота и за евентуални забрани относно опазване на околната среда;
 • предварителен анализ на възможностите за застрояване, съобразно заданието на Клиента;
 • правна помощ при закупуване на имота;
 • съдействие при смяна статута на земята;
 • помощ при изработката на ПУП, ПУП-ПРЗ или частично изменение на съществуващия такъв, необходими документи за внасянето и одобряването им;
 • организиране на инженерно — геоложки проучвания – здравина на почвата, дълбочина на фундиране, подземни води;
 • проучване на подземен кадастър;
 • възможни комуникационни и градоустройствени решения;
 • възможни външни връзки за вода, канал, ел.ток, газ, районно отопление, телефони, TV кабел и пр;
 • организиране или консултиране възлагането и координация при изготвянето на проект на Доклад по ОВОС за Обекта;
 • помощ при издаване на виза за проектиране.
Фаза 2 включва:
 • консултации или изготвяне на техническото задание за проектиране;
 • проучване възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници и възможност за проектиране на по-висок клас сграда по критерии за енергийната ефективност съгласно изискванията на Възложителя;
 • консултации за избор на оптимални технически решения;
 • подготовка на тръжна документация за избор на проектант;
 • изработка на проектодоговор за проектиране;
 • провеждане на тръжна процедура за избор на проектант;
 • изготвяне на график за проектирането;
 • проверка на проектите преди съгласуването им с присъединителните дружества и съгласуване на проектната документация с Експлоатационни предприятия Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, „Напоителни системи“, ГУП и СДКО(специализирани държавни контролни органи ) – РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации, Зелени системи и др.;
 • изработка проект за договор с консултант по смисъла на ЗУТ;
 • преглед и оптимизация на проектите, отнасящи се до използваните технически решения, експлоатационна ефективност, намаляване на инвестиционните разходи, пълнотата на проекта и спазване на нормативните изисквания към същия с оглед успешното му процедиране и утвърждаване от институциите;
 • координация и контрол по спазване на междинните и крайния срок за проектиране и препроектиране;
 • консултация по предлаганите промени от Клиента и оценка по тяхната допустимост, когато са съществени изменения от утвърдените строителни книжа и когато могат да бъдат приети като екзекутивни, ограничаващи се в рамките на срока на Договора;
 • Организиране възлагането на проектирането и препроектирането /идейни, технически и работни проекти/ съгласно ЗУТ и наредбите към него, в обем и съдържание достатъчни за получаване на разрешение за строеж;
 • изработка на кореспонденция с държавни и/или общински органи на управление във връзка с издаване разрешение за строеж;
Фаза 3 включва:
 • консултации при изработване на бизнес план;
 • определяне на паричните потоци за обекта: собствени бюджетни средства; външни източници за финансиране; финансиране по програми;
 • проучване за възможности и съдействие за финансиране по европейски програми;
 • помощ и изработване на предварителен бюджет на база идеен или технически проект по окрупнени показатели при процедура за издаване на Разрешение за строеж с оглед избор на Изпълнител на СМР;
 • изготвяне на график за изпълнение на Проекта;
 • планиране на риска в максимална степен, свеждане на непредвидените обстоятелства и непредвидените разходи до минимум
 • актуализация и оптимизация на бюджета съобразно развитието на Проекта;
 • изработване на финансов план за изпълнение на Проекта, съобразен с графика за изпълнение на Проекта;
 • изготвяне на прогнози за паричните потоци, спрямо договорените и очакваните разходи до завършване за целите на отпускане на средствата;
 • консултации за съставяне на извънредни доклади до Клиента при възникване на обстоятелства, застрашаващи развитието на проекта и неговото осъществяване.
Фаза 4 включва:
 • изработване на проект за договор за строителство и договор за доставка, съобразени с принципите на договорните условия на международния съюз на инженерите консултанти (ФИДИК), но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на р. България;
 • подготовка на тръжна документация за избор на Изпълнител Строител;
 • провеждане тръжна процедура за избор на Изпълнител строител;
 • участие съвместно с Инвеститора в преговорите за подписване на договор с Изпълнител строител;
 • договаряне на оптимална цена за изпълнение на всички СМР;
 • извършване на всички дейности по координация и контрол на всички участници в инвестиционния процес и спазване на технологичния порядък за изпълнение на СМР и качественото им изпълнение, заложено в изискванията на проекта и нормативните документи;
 • представлява Инвеститора, съгласно предоставените му пълномощия пред държавните и общински органи и съдейства за получаване на разрешения и одобрения;
 • извършва текущ контрол на отговорните лица за спазване на условията за безопасен труд и спазване на технологичната дисциплина;
 • извършва помощ и консултации с участниците в инвестиционния процес за интегриране в договорите на задълженията им спрямо общия график;
 • преглед на изпълняваните СМР и качеството на влаганите материали и доколко те съответствуват на изискванията на Възложителя;
 • провеждане на седмични, приобектови, координационни срещи с участниците в строителния процес за решаване на текущи въпроси и контрол по спазване на графика за изпълнение;
 • присъствува непрекъснато на обекта и извършва наблюдение на работите, отхвърляне на некачествената работа, инспекция и тестване;
 • координира дейността на строителните лаборатории — за взимане на проби и анализи, както и качеството на влаганите материали, заготовки, съоръжения и видове работи, така че да отговарят на действуващите нормативни изисквания;
 • изисква от строителя незабавно поправката и премахването на всяка некачествена или дефектна работа;
 • следи за представянето на всички сертификати за произход и качеството на влаганите материали;
 • съдейства за разрешаването на спорове между отделните участници в строителството, възникнали в процеса на работа;
 • оценява предложения на строителя за промени в чертежи и спецификации и със своите препоръки ги представя на Инвеститора за одобрение
 • непрекъснато води папки за кореспонденция, протоколи, набор чертежи, договори, заповедна книга, правилници и пр;
 • изготвя на Инвеститора месечни отчети за хода на работата и за съответствието й с графика за изпълнение, които включват анализ на значимите отклонения, анализ за финансовото състояние на проекта, отчети за паричния поток, информация за работната ръка, инженерните доклади, ежедневните отчети за работата на обекта и пр;
 • извършва ежедневен контрол на документи за плащания, в тава число контролира чрез измерване на действително извършените работи, съответствието им с проектното решение, с договорените единични цени и с графика на изпълнението им;
 • подписва от името на Инвеститора актовете за извършените и приети без забележка СМР;
 • непрекъснато следи процедурата за плащане да бъде съобразно договора за строителство;
 • подготвя и организира оглед заедно с всички участници в инвестиционния процес с оглед подписване на протокол обр.15, съгл Наредба №3 от ЗУТ/2003
 • извършва текущ контрол на работата на фирмата, упражняваща строителен надзор на обекта;
 • уведомява Инвеститора незабавно за всички констатирани проблеми (от технически, организационен или правен характер), свързани с осъществяване на процеса на строителство и взаимоотношенията между участниците в него;
 • когато Инвеститора самостоятелно или заедно с Ръководителя на проекта спират извършването на некачествено изпълнени видове СМР, подобект или на целия строеж, Инвеститора задължително дава нарежданията си заедно или чрез Ръководителя на проекта, като изразява становището си относно влиянието на това спирането за изпълнение на междинните и крайни срокове за изпълнение на строежа;
 • изготвя заключителен доклад, относно хода на изпълнение на СМР и изпълнение на бюджета;
 • създаване на инструкции за действие при възникнали аварии и други събития по време на изграждането на обекта;
 • финансови справки – cash flow;
 • всички процедури, свързани с предаването на Инвеститора и въвеждането на обектите в експлоатация;
 • осъществяване на контрол по предаване и комплектовка на цялата екзекутивна документация;
 • консултации за създаване на организация и необходими документи по подготовката и направа на комплексните изпитания и 72 часови такива в експлоатационен режим, и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони;
 • консултации по създаване на организация на обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.
Фаза 5 включва:
 • инструкция и подготовка на експлоатационния персонал за правилна поддръжка на монтираните инсталации и съоръжения в сградата;
 • организиране на комисии и изработване на документация от огледи при поява на дефекти, появили се в рамките на гаранционния период;
 • при наличието на дефекти организира комисия с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Проектанта, НСН и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която съставя протокол, в който се констатира следното: описва се констатирания дефект; описват се причините, които са го породили; описват се мероприятията, които трябва да бъдат извършени; посочва се срок за отстраняване на констатирания дефект; посочва се за чия сметка ще бъде отстраняването на констатирания дефект.
 • помощ на Инвеститора в правилната експлоатация на обекта/сградата с оглед достигане на проектните мощности на машините и съоръженията;
 • извършване на процедурите по освобождаване на задържаните гаранционни суми след изтичане на периода на поддръжка /12 месеца от датата на издаване разрешение за ползуване/.

Автор:

Проект мениджмънт в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Сидирама ООД
Ключови думи за услугата: проект мениджмънт София Бъкстон, проект мениджмънт Варна, проект мениджмънт Бургас
Тази страница е посетена 979 пъти.
Общо посещение на профила: 20052.
Телефонен номер е поискан 81 пъти.