Строителен надзор в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД

Сидирама ООД е фирма в град София, кв. Бъкстон, която предлага и извършва строителен надзор.

Сидирама ООД - Infocall.bg
Сидирама ООД - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Строителен надзор в София-Бъкстон,Варна Бургас

Сидирама ООД е фирма в град София, кв. Бъкстон, която предлага и извършва строителен надзор. Строителният надзор се осъществява като се изготвят комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите.

Строителният надзор извършван от фирма Сидирама преди започване на строителството включва:

 • проверка на законността на заварените строежи в имота;
 • проверка на законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план;
 • проверка на съгласуваност на предпроектни проучвания или идеен проект;
 • проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Евро кодовете, към момента на изработване на проекта;
 • проверка на пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт – пълни входно-изходни данни, както и данни за фирмата изработила лицензирания софтуерен продукт;
 • проверка на спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топло съхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството;
 • проверка на съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа;
 • проверка на съгласуваност между отделните части на проекта;
 • проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
 • проверка на пълнота на проектната документация;

Строителният надзор по време на строителството обхваща:

 • законосъобразно започване на строежа;
 • опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
 • пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
 • контрол по изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169 ал. 1 и 2 от ЗУТ;
 • контрол по спазването на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве строителството;
 • следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 • енергийна ефективност;
 • годност на строежа за въвеждане в експлоатация;
 • подписва всички актове и протоколи по време на строителството необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
 • вписва в заповедната книга на строежа решенията и указанията си във връзка със строителството, както и следи за тяхното изпълнение;
 • решава всички въпроси от техническо естество, които не водят до изменение на проекта и са в обхвата на отговорността му;
 • при нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява ДНСК в три дневен срок от установяване на нарушението;
 • изготвяне на технически и Енергиен паспорти на нови строежи;
 • след приключване на строително-монтажните работи и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация изготвя окончателен доклад до ДНСК/РДНСК.

Строителният надзор гарантира качественото изпълнение и максимална удовлетвореност на клиента от крайния продукт на обекта в експлоатация от документална гледна точка.

Сидирама ООД извършва строителен надзор в градовете София, Варна, Бургас и крайбрежието.

Автор:

Строителен надзор в София-Бъкстон,Варна Бургас - Сидирама ООД
Подобни от категорията
Още Услуги предлагани от Сидирама ООД
Ключови думи за услугата: строителен надзор София Бъкстон, строителен надзор Варна, строителен надзор Бургас
Тази страница е посетена 1230 пъти.
Общо посещение на профила: 19951.
Телефонен номер е поискан 81 пъти.