Висше образование Стара Загора | Тракийски Университет

Тракийски Университет Стара Загора предлага висше образование.

Тракийски Университет - Infocall.bg
Тракийски Университет - Infocall.bg
град Стара Загора
Тракийски Университет - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
За нас

Висше образование в Стара Загора

Тракийски университет - Стара Загора е автономно държавно висше училище, акредитирано с много висока оценка 9,27 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България.

Университетът е сред първите пет висши училища според рейтинговата класация и първи сред извънстоличните висши училища в България.

В структурата му са включени 9 структурни звена:

 • Аграрен факултет с учебно-експериментална база
 • Ветеринарномедицински факултет с клиники
 • Медицински факултет с Университетска болница
 • Педагогически факултет
 • Стопански факултет
 • Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол
 • Медицински колеж - Стара Загора
 • Филиал - Хасково
 • Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите

Тракийски университет се намира в град Стара Загора и е основан през 1995 г. Към момента при нас се обучават над 9000 студенти от България и света, от повече от 650 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в над 70 бакалавърски и магистърски специалности:

АГРАРЕН ФАКУЛТЕТ
 • Агрономство - бакалавър
 • Аграрно инженерство - бакалавър
 • Зооинженерство - бакалавър
 • Екология и опазване на околната среда - бакалавър
 • Рибовъдство и аквакултури - бакалавър
 • и 22 магистърски програми
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • Ветеринарна медицина - магистър
 • и 2 магистърски програми
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • Медицина - магистър
 • Акушерка - бакалавър
 • Медицинска сестра - бакалавър
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия - бакалавър
 • Социални дейности - бакалавър
 • Лекарски асистент - бакалавър
 • Управление на здравните грижи - бакалавър
 • и 2 магистърски програми
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 • Предучилищна и начална училищна педагогика - бакалавър
 • Начална училищна педагогика с чужд език - бакалавър
 • Социална педагогика - бакалавър
 • Специална педагогика - бакалавър
 • и 6 магистърски програми
 • Педагогика на обучението по информационни технологии-бакалавър
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
 • Аграрна икономика - бакалавър
 • Регионална икономика - бакалавър
 • Бизнес икономика - бакалавър
 • и 5 магистърски програми
ФАКУЛТЕТ “ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ” - ЯМБОЛ
 • Автотранспортна и земеделска техника - бакалавър
 • Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия - бакалавър
 • Автоматикаи компютърни системи
 • Електротехника - бакалавър
 • Топло и газоснабдяване - бакалавър
 • Технология на храните - бакалавър
 • и 8 магистърски програми
ФИЛИАЛ ХАСКОВО
 • Акушерка - бакалавър
 • Медицинска сестра - бакалавър
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ
 • Рехабилитатор - професионален бакалавър
 • Медицински лаборант - професионален бакалавър
 • Гериатрични грижи-професионален бакалавър
ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Университетът има акредитирани повече от 80 докторски програми. Издадени са и над 15 000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.
  
Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса с обща площ 100 000 кв. м. с модерно обзаведени лекционни и компютърни зали, зали за семинарни занятия и практически упражнения, езикови лаборатории.
  
На университетско и факултетно ниво са създадени общо 22 научноизследователски и диагностични лаборатории в съответните научни направления.
  
Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира.
  
Информационното обслужване на студентите и преподавателите се осигурява от Библиотечно-информационен център и факултетни библиотеки, с над 300 000 тома специализирана литература, специализирани периодични списания на български, английски, френски, немски и руски език. Библиотеките имат добре организиран вътрешен и международен книгообмен с 35 страни и 108 университета.
  
Тракийски университет - Стара Загора е член на Европейската асоциация на университетите (EUA) и Международната асоциация на университетите (IAU).
  
Сключени са повече от 60 международни договори с чуждестранни университети.
  
Разширена университетска харта ЕРАЗЪМ  2007/2008 - 2013/2014, а понастоящем Еразъм+, позволява на Университета да кандидатства за финансиране по различни грантови схеми. Студентите имат възможност да се обучават и да провеждат практическо обучение по програма Еразъм на ЕС в Германия, Чехия, Испания, Полша, Италия, Турция, Франция и много др. страни, както и да участват в международни научни проекти.
  
Университетът задоволява на 100% потребностите на студентите от общежития, на разположение са спортен комплекс, книжарници, столова за хранене на всички студенти, кафе-клубове.
  
Организирани са над 15 форми на студентски спорт и художествена самодейност.
 
Тракийски университет осигурява на студентите бъдеше и конкурентни предимства в страната и света.
  
Приемът се осъществява чрез полагане на тест или писмен изпит в редовна или предварителна сесия, както и с ДЗИ.

Автор:

Висше образование в Стара Загора - Тракийски Университет
Висше образование в Стара Загора - Тракийски Университет - изображение 1Висше образование в Стара Загора - Тракийски Университет - изображение 2Висше образование в Стара Загора - Тракийски Университет - изображение 3Висше образование в Стара Загора - Тракийски Университет - изображение 4
Услуги на Тракийски Университет
Ключови думи: висше образование Стара Загора, аграрен факултет Стара Загора, ветеринарномедицински факултет Стара Загора, медицински факултет Стара Загора, педагогически факултет Стара Загора, стопански факултет Стара Загора, факултет техника технологии Стара Загора, акредитация Тракийски университет Стара Загора, Тракийски университет Стара Загора, икономически специалности, рейтинг Тракийски университет, Университетска болница, Ветеринарна клиника, Филиал Хасково Тракийски университет, общежития стара загора, докторски програми, докторски програми тракийски университет, предучилищна педагогика, начална педагогика, социална педагогика, специална педагогика, рибовъдство,инженерни специалности, ветеринарна медицина, лаборант,лекарски асистент
Етикети: Курсове за преквалификация, Университет, Университети
Тази страница е посетена 13014 пъти.
Общо посещение на профила: 51589.
Телефонен номер е поискан 396 пъти.
Мнения и коментари
Добави мнение и оценка