Обществен съвет - ОУ Св Св Кирил и Методий Ковачица

Към ОУ Св Св Кирил и Методий Ковачица функционира обществен съвет.

Рейтинг 5
ОУ Св Св Кирил и Методий Ковачица - Infocall.bg
Моля, попълнете на кирилица!
Обществен съвет

Общественият съвет към ОУ Св. Св. Кирил и Методий Ковачица извършва своята дейност съгласно Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

Ролята на обществения съвет се състои в извършване на редица дейности, насочени само и единствено към:

 • подпомагане развитието на даденото образователно заведение;
 • осъществяване на граждански контрол върху неговото управление.

Основни дейности:

 • дава на одобрение относно приетата стратегия за развитие на учебното заведение;
 • осъществява преглед на периодичните отчети за развитие на училището, формирани съгласно параметрите на стратегията и реално постигнатите резултати;
 • работи съвместно с училищния педагогически съвет;
 • предоставя препоръки в посока подобряване на образователния процес;
 • предоставя обосновано мнение относно разходването на училищния бюджет;
 • съгласува учебния план;
 • съгласува избора на учебните помагала, предоставяни безвъзмездно на учениците;
 • следи за нарушаване на нормативните актове и предприема действия при наличие на такова;
 • всяка учебна година излиза със становище относно плана за прием на учебното заведение;
 • взема дейно участие при формулирането на етичен кодекс на училищната общност;
 • организира работата на свои представители по време на конкурсите за избор на директор на учебното заведение;
 • разполага с представители с право на глас в заседанията на педагогическия съвет.

Основна функция на обществения съвет е да предоставя становище по всеки един въпрос, ако такова е поискано от директор, педагогически съвет, РИО, МОН.

Автор:

Обществен съвет - ОУ Св Св Кирил и Методий Ковачица
Ключови думи за продукта: обществен съвет Ковачица Лом, съвет ОУ Ковачица Лом
Тази страница е посетена 603 пъти.
Общо посещение на профила: 6084.